لینک منبع و پست :مدارس کپری هوشمند هم به لیست محرمانه‌ها اضافه شد؟!
http://itanalyze.com/post/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF